World Business Support

Công ty cổ phần WBS là một công ty chuyên cung cấp nhân sự chuyên môn và chuyên nghiệp.
Chúng tôi đặt sự tín nhiệm lên hàng đầu và coi trọng sự gặp gỡ với những đối tác.
Chúng tôi coi trọng quyền con người và lên án những hànhđộng phân biệt chủng tộc.
Chúng tôi tôn trọng pháp luật và hoạt động chính trực.
Chúng tôi không vì lợi ích trước mắt mà làm việc ngoài chuyên môn công ty.

WBS株式会社英語サイト

WBS株式会社中国語サイト