在外・在日外国人の方へ

仕送りがしたい

日本に来た目的が、母国の家族を養うため、という切実な方も多いと思います。

生活費を切り詰めて、節約をして、苦労して貯めたお金ですから、仕送りするために余計な費用がかかるのはもったいないですね。ただし、海外送金については高リスクな手段もあります。

皆さんが考えなければならないことは、送金に際しての優先順位です。

 

NIHONNIKITA  MOKUTEKIGA,  BOKOKUNO   KAZOKUWO  YASINAUTAME,  TOIUSETUJITUNAKATAMO  OOITOOMOIMASU.  SEIKATUHIWO  KIRITUMRTE,  SETUYAKUWOSITE,  KUROUSITE  TAMETA  OKANEDESUKARA,  SIOKURI  SURUTAMENI  YOKEINA  HIYOUGA  KAKARUNOHA  MOTTAINAIDESUNE.  TADASI,  KAIGAISOUKINNI  TUITEHA  KOURISUKUNA  SYUDANMOARIMASU.  MINASANGA  KANGAENAKEREBA  NARANAIKOTOHA,  SOUKINNISAISITENO  YUSENJYUNIDESYU.

 

 

コストをかけないようにしたい

手間をかけたくない

安全に送りたい

とにかくすぐに送りたい

現地で換金する手間がないようにしたい

などなど条件は様々です。

自分に合った海外送金の方法を慎重に考えてください。

 

以下は代表的なものです。

 

KOSUTOWO  KAKENAI  YOUNISITAI

TEMAWO  KAKETAKUNAI

ANZENNI  OKURITAI

TONIKAKU SUGUNI  OKURITAI

GENTIDE  KANKINSURU  TEMAGA  NAIYOUNI  SITAI

NADONADO  JYOUKENHA  SAMAZAMADESU.

 

IKAHA  DAIHYOUTEKINA  MONODESU.

 

 

 

トランスファーワイズ:為替手数料がかからないので、手数料がわかりやすい送金方法です。

三菱UFJ銀行:メガバンクのなかで海外送金に強いと言われています。口座があれば口座引き落とし、インターネットなど手数料が割引になる方法もありますが、口座なしで送金する例として、ここでは窓口送金を選びました。

ゆうちょ銀行:ゆうちょダイレクトでの送金。手数料は高くなりますが、窓口送金も可能です。

ソニー銀行:ネット銀行の代表としてソニー銀行。他のネット銀行よりも総額の送金コストが安い傾向にあります。

 

 

TORONSUFĀWAIZU : KAWASETESURYOUGA  KAKARANAINODE,  TESUURYOUGA  WAKARIYASUI  SOUKINHOUHOUDESU.

MITUBISI UFJ GINKOU : MEGABANKUNO  NAKADE  KAIGAISOUKINNI  TUYOITO  IWARETEIMSU.  KOUZAGAAREBA  KOUZA  HIKIOTOSI,  INTĀNETTONADO,  TESUIRYOUGA  WARIBIKINI  NARU  HOUHOUMO  ARIGASUGA,  KOUZANASIDE  SOUKINSURU  REITOSITE,  KOKODEHA  MADOGUTI  SOUKINNWO  ERABIMASITA.

YUCYO GINKO : YUCYO  DAIREKUTODENO  SOUKIN.  TESURYOUHA  TAKAKUNARIMASUGA,  MADOGUTI  SOUKINMO  KANOUDESU.

SONĪ GINKO : MET GINKONO  DAIHOYOUTOSITE  SONĪ GINKO.  HOKANO  NET  GINKOYORIMO  ROUGAKUNO  SOUKIN  KOSUTOGA  YASUI  KEIKOUNI  ARIMASU.

 

 

*仮想通貨(ビットコインなど)について

既存のチャンネルに比べてビットコインがメリットを持つのは、送金スピードです。

ビットコインの送金は24時間365日稼働し、国境も関係なく10分から1時間で通常完了します。なので、手持ちに資金がそんなになくても、受け取ったビットコインをすぐに換金して受け取り側に渡すことが出来るようになります。

 

*  KASOTUKA  (BITTO KOIN NADO) NITUITE

KIZONNO  CYANNERUNI  KURABETE  BITTOKOINGA  MERITTOWO  MOTUNOHA,  SOUKINSUPĪDODESU.

BITTOKOINNO  SOUKINHA  24JIKAN  365NITI  KADOUSI,  KOKKYOUMONAKU  10PUNKARA  1JIKANDE  TUJYOKANRYOUSIMASUI.  NANODE,  TEMOTINI  SIKINGA  SONNANINAKUTEMO,  UKETOTTA  BITTOKOINWO  SUGUNI  KANKINSITE  UKETORIGAWANI  WATASU  KOTOGA  DEKIRUYOUNI  NARIMASU.

 

 

参考

SANKO

 

海外送金に関わる「コスト」

海外送金に関わってくる手数料は主に3つあります。

 

KAIGAI  SOUKINNI  KAKAWARU  「KOSUTO」

KAIGAI  SOUKINNI  KAKAWATTEKURU  TESURYOUHA  OMONI  3TU  ARIMASU.

 

 1. 送金を行う銀行(日本)に払う手数料
 2. 中継、または受取る銀行(海外)への手数料
 3. 通貨を変える時の交換レートに含まれる手数料

1. SOKINWO  OKONAU  GINKO (NIPPON) NI  HARAU  TESURYO

2.CYUKEI,  MATAHA  UKETORU  GINKO (KAIGAI) HENO  TESURYO

3.TUKAWOKAERU  TOKINO  KOUKAN  RĒTONI  FUKUMARERU  TESURYO

コスト1)送金手数料(送金元の銀行へ払うもの)

送金手数料は、銀行が独自に定めています。以下に示す各銀行の比較をご覧下さい。

 

KOSUTO1)  KOUKIN  TERURYO  (SOUKINMOTONO  GINKOHE  HARAUMONO)

海外送金手数料比較         KAIGAISOIKIN  TESURYOU  HIKAKU
楽天銀行     RAKUTEN  GINKO 750円
新生銀行ゴーレミット     SINSEI  GINKO  GŌREMITTO 2000円
SMBC信託PRESTIA      SMBC  SINTAKU  PRESTIA
(元CITIBANKサービス)   (MOTO  CITIBANK  SĀBISU)
2000円~
ゆうちょ銀行     YUCYO  GINKO 2500円
三菱東京UFJ銀行     MITUBISI  TOUKYO  UFJ  GINKO 3500円
新生銀行       SINSEI  GINKO 4000円
三井住友銀行   MITUI  SUMITOMO  GINKO 4000円
ソニー銀行   SONĪ  GINKO 5000円
みずほ銀行     MIZUHO  GINKO 5500円
りそな銀行   RISONA  GINKO 6000円
ウェスタンユニオン(大黒屋などの代理店)  UESUTAN  YUNION(DAIKOKUYA  NADONO  DAIRITEN) 送金額による

:SOKINGAKUNI  YORU

(例)10万円まで:3000円、25万円まで:5000円など

(REI)10MANEN  MADE:3000EN,25MANENMADE:5000EN  NADO

※2016年1月より、原則マイナンバーの提示が必要となりました
※条件を満たさないと送金出来ないケースがあります。ここの表では、各銀行の送金手数料で最安値を提示しています。

※2016NEN1GATU  YORI,  GENSOKU  MAINANBĀNO  TEIJIGA  HITUYOTO  NARIMASITA

※JYOUKENWO  MITASANAITO  SOUKIN  DEKINAI  KĒSUGA  ARIMASU.  KOKONOHYOU  DEHA,  KAKUGINKONO  SOUKINTESURYODE  SAIYASUNEWO  TEIJI  SITEIMASU.

 

【選択のポイント】
・通常は自分が口座を持っている銀行でないと送金出来ない(マイナンバーも提出済みであること)
・銀行によって送金にかかる時間に差がある。急ぎなら三菱東京UFJがお薦め(カナダの場合平日なら半日で入金される)
・ゴーレミット、SMBC、新生銀行、ソニー銀行、その他一部の銀行は事前の登録作業が必要。急ぎの送金には向かない。

【SENTAKUNO  POINTO】

・TUJYOUHA  JIBUNGA  KOUZAWO  MOTTEIRU  GINKODENAITO  SOUKINDEKINAI (MAI  NANBĀMO  TEISYUTUZUMIDEARUKOTO)

・GINKONIYOTTE  SOUKINNI  KAKARUJIKANNI  SAGAARU.  ISOGINARA  MITUBISI  TOKYOUFJGA  OSUSUME  (KANADANO  BAAI  HEIJITUNARA  HANNITIDE  NYUKINSARERU)

・GŌREMITTO,  SMBC,  SINSEIGINKO,  SONIGINKO,  SONOTAITIBUNO  GINKOHA  JIZENNO  TOUROKU  SAGYOUGA  HITUYO.  ISOGINO  SOUKINNIHA  MUKANAI.

 

 

コスト2)中継・受取り銀行の手数料

海外送金では「受取り側銀行」でも手数料をとられます。額は相手銀行や、中継する銀行に寄り異なりますが、一般的に10~30ドル程度かかると考えていれば間違いありません。ついつい日本の銀行に払う送金手数料だけに注目しがちですが、実際はもっと手数料がかかるわけです。

 

KOSUTO2)  CYUKEI・UKETORIGINKONO  TESURYO

 

KAIGAISOUKIN  DEHA  「UKETORIGAWA  GINKOU」DEMO  TESURYOUWO  TORAREMASU.  GAKUHA  AITEGINKOYA,  CYUKEISURUGINKONI  YORI  KOTONARIMASUGA,  IPPANTEKINI  10~30DORU  TEIDO  KAKARUTO  KANGAETEIREBA  MATIGAI  ARIMASEN.  TUITUI  NIPPONNO  GINNKONI  SIHARAU  SOUKINTESURYODAKENI  CYUMOKUSIGATI  DESUGA,  JISSAIHA  MOTO  TESURYOUGA  KAKARU  WAKEDESU.

 

この中継銀行・受取り銀行の手数料の引かれ方は
・送金額から自動的に引かれる
・送金時に予め支払う
のどちらかです。

 

KONO  CYUKEIGINKO・UKETORI  GINKONO  TESURYOUNO  HIKAREKATAHA

・SOUKINGAKUKARA  JIDOUTEKINI  HIKARERU

・SOUKINJINI  ARAKAJIME  SIHARAU

NODOTIRAKADESU.

 

送金時に中継銀行への手数料を払えば、入金される額をぴったり合わせられます。例えば学費など、金額が少しでもブレてはいけない時に便利ですね。

 

SOUKINJINI  CYUKEIGINKOHENO  TESURYOUWO  HARAEBA,  NYUKINSARERUGAKUWO  PITTARI  AWASERAREMASU.  TATOEBA  GAKUHINADO,  KINGAKUGASUKOSIDEMO  BURETEHA  IKENAITOKINI  BENRIDESUNE.

 

 

コスト3)交換レート(為替手数料)

海外送金で適用される為替レートは、銀行が独自に定めるTTSレート(銀行が顧客に外貨を売るときのレート)が利用されます。銀行を介して両替をする際はTTSレートより良いレートになる事は絶対ありません。TTSレートは各銀行が毎朝適用レートを決定しています。レートは機関によって若干異なりますが、おおよそ1.6円前後が相場に加算された数字となっており、この1.6円が銀行にとっての両替手数料です。

送金手数料など、理解しやすい手数料に目を取られがちですが、実際はこの両替手数料の方が圧倒的に高いため隠れコストとも呼ばれます。

例えば100万円を送金する時に、1ドルのレートが1円ほど違うと1万円以上の差が出てくるのです。

 

 

KOSUTO3)  KOUKANRĒTOHA,  GINNKOGA  DOKUJINI  SADAMERU  TTSRĒTO (GINKOGAKOKYAKUNI  GAIKAWO  URUTOKINO  RĒRO) GA  RIYOUSAREMASU.  GINKOWO  KAISITE  RYOUGAEWO  SURUSAIHA  TTSRĒTOYORI  YOI  RĒTONI  NRUKOTOHA  ZETTAIARIMASEN.  TTSRĒTOHA  KAKUGINKOGA  MAIASA  TEKIYORĒTOWO  KETTEISITEIMASU.  RĒTOHA  KIKANNIYOTTE  JYAKKAN  KOTONARIMASUGA,  OOYOSO  1.6EN  ZENGOGA  SOUBANI  KASANSARETA  SUJITONATTEORI,  KONO1.6ENGA  GINKONI  TOTTENO  RYOUGAE  TESURYOUDESU.

 

SOUKINGESURYO  NADO,  RIKAISIYASUI  TESURYOUNI  MEWO  TORAREGATI  DESUGA,  JISSAIHA  KONO  RYOGAE  TESURYOUNOHOUGA  ATTOUTEKINI  TAKAITAME  KAKURE  KOSUTOTOMO  YOBAREMASU.

 

TATOEBA  100MANENWO  SOUKINSURU  TOKINI,  1DORUNO  RĒTOGA  1ENHODO  TIGAUTO  1MANENIJYONO  SAGA  DETEKURUNODESU.

 

 

 

 

在外・在日外国人の方へ

 1. 日本語検定2021年第1回

  日本語検定2021年第1回

 2. 生活便利情報

  生活便利情報

 3. 生活全般の支援~仕事探し、住まい探し

  生活全般の支援~仕事探し、住まい探し

 4. 仕送りがしたい

  仕送りがしたい

 5. 入国から定住・永住・帰国までのお役立ち

  入国から定住・永住・帰国までのお役立ち

 6. 教育・就職の支援

  教育・就職の支援

 7. 家族を呼びたい

  家族を呼びたい

 8. 「在外・在日外国人の方へ」

  「在外・在日外国人の方へ」

  WBSの一員として誇りをもち、日本社会で成長していく

 9. 法律相談

  法律相談

 10. 仕送りがしたい

  仕送りがしたい

  生活費を切り詰めて、節約をして、苦労して貯めたお金ですから、仕送りするために余計な費用がかかるのはもったいないですね。

 11. 家族を呼びたい

  家族を呼びたい

  日本における生活が安定してきたら、家族を日本に呼びたい、という方もいると思います。

 12. 法律相談・紛争解決

  法律相談・紛争解決

  日本で生活する全ての人は、日本人も外国人も日本の法律に従わなければなりません。

 13. 生活便利情報

  生活便利情報

  仕事、住まい、日用品の買い物からさまざまな生活情報を入手するにはスマホが絶対必要になります。

 14. 生活全般の支援~仕事探し、住まい探し

  生活全般の支援~仕事探し、住まい探し

  外国人の方が日本で生活しようとすれば、まず仕事、そして住まいをどうするか。。。

 15. 教育・就職の支援

  教育・就職の支援

  WBSは人材のプロフェッショナルです 人材派遣・職業紹介事業

 16. 入国から定住・永住・帰国までのお役立ち

  入国から定住・永住・帰国までのお役立ち

  入国して日本社会の一員として生活できるようになるまでの様々な手続きについて

 17. 日本で生活する外国人のワンストップサービス

  日本で生活する外国人のワンストップサービス

  あなたの来日を支援するとともに、WBSを通じて日本文化に触れて交流してください。

WBS株式会社英語サイト

WBS株式会社中国語サイト