在外・在日外国人の方へ

家族を呼びたい

日本における生活が安定してきたら、家族を日本に呼びたい、という方もいると思います。

まず、在留資格によって、そもそも家族の招へいが認められない方もいますのでご注意ください。

 

 

NIPPON  NIOKERU  SEIKATUGA  ANTEISITEKITARA,  KAZOKUWO  NIPPONNI  YOBITAI,  TOIU  KATAMO  IRUTO  OMOIMASU.

MAZU,  ZAIRYUSIKAKU  NIYOTTE,  SOMOSOMO  KAZOKUNO  SYOHEIGA  MITOMERARENAI  KATAMO  IMASUNODE  GOCYUI  KUDASAI.

 

 

「家族滞在ビザ」で配偶者や子どもを呼べるのは、教授、芸術、宗教、報道、投資・経営、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術、人文・国際、企業内転勤、興行、技能、文化活動、留学、の各ビザ(在留資格)です。

 

 

「KAZOKUTAIZAI  BIZA」DE  HAIGUSYAYA  KODOMOWO  YOBERUNOHA,  KYOJYU,  GEIJYUTU,  SYUKYO,  HODO,  TOUSI,  KEIEI,  HORITU・KAIKEIGYOMU,  IRYO,  KENKYU,  KYOIKU,  GIJYUTU,  JINBUN・KOKUSAI  KIGYONAITENKIN,  KOUGYO,  GINO,  BUNKAKATUDO,  RYUGAKU,  NO  KAKAU  BIZA  (ZAIRYUSIKAKU)  DESU.

 

 

特定活動や技能実習、特定技能1号では家族を呼ぶことができません。その場合は90日以内の短期滞在で招へいすることになります。

家族を呼ぶ場合の手続きは以下のようになります。もちろん、申請に当たってはWBSが全面的にお手伝いいたしますので不安なことがあればいつでもご相談ください。

 

 

TOKUTEIKATUDOYA  GINOJISSYU,  TOKUTEIGINO1GO  DEHA  KAZOKUWO  YOBUKOTOGA  DEKIMASEN.  SONO  BAAIHA  90NTIINAINO  TANKITAIZAIDE  SYOHEI  SURUKOTONI  NARIMASU.

 

法務省のホームページより

HOMUSYONO  HŌMUPĒJI  YORI

 

※ 申請人とは,日本への入国・在留を希望している外国人の方のことです。
※ 扶養者とは,上記申請人を日本において扶養する外国人の方のことです。
※ 日本で発行される証明書は全て,発行日から3か月以内のものを提出してください。

 

※ SINSEININTOWA,  NIPPONNO  NYUKOKU・ZAIRYUWO  KIBOSITEIRU  GAIKOKUJINNO  KATANO  KOTODESU.

※ FUYOSYATOHA,  JYOKI  SINSEININWO  NIPPONNI  OITE  FUYOSURU  GAIKOKUJINNO  KATANO  KOTODESU.

※ NIPPONDE  HAKKOSARERU  SYOMEISYOHA  SUBETE,  HAKKOBIKARA  3KAGETU  INAINOMONOWO  TEISYUTU  SITEKUDASAI.

 

在留資格認定証明書交付申請書 1通
※地方入国管理官署において,用紙を用意しています。また,法務省のホームページから取得することもできます。

 

1  ZAIRYUSIKAKU  NINTEI  SYOMEISYO  KOUFU  SINSEISYO     1TUU

※TIHONYUKOKUKANRIKANSYO  NIOITE,  YOSIWO  YOISITEIMASU.     MATA,  HOMUSYONO  HŌMUPĒJI  KARA  SYUTOKUSURU  KOTOMO  DEKIMASU.

 


写真(縦4cm×横3cm) 1葉

 

2  SYASIN  (TATE4cm×YOKO3cm)    1YO

※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの。

※SINSEIMAE  3KAGETU  INAINI  SYOMENKARA  SATUEISARETA  MUBO,  MUHAIKEIDE  SENMEINAMONO.

※写真の裏面に申請人の氏名を記載し,申請書の写真欄に貼付して下さい。

※SYASINNO  URAMENNI  SINSEININNO  SIMEIWO  KISAISI,  SINSEISYONO  SYASINRANNI  TENPUSITE  KUDASAI.

 

返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上,392円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの) 1通

3  HENSINYOFUTO (TEIKEI  FUTONI  ATESAKIWO  MEIKINOUE, 392ENBUNNO  KITTE (KANIKAKITOME) WO  TENPUSITAMONO)   1TUU

 

次のいずれかで,申請人と扶養者との身分関係を証する文書
(1) 戸籍謄本 1通
(2) 婚姻届受理証明書 1通
(3) 結婚証明書(写し) 1通
(4) 出生証明書(写し) 1通
(5) 上記(1)~(4)までに準ずる文書 適宜

 

4  TUGINO  IZUREKADE,  SINSEININTO  FUYOSYA  TONO  MIBUNKANKEIWO  SYOSURU  BUNSYO

(1) KOSEKI  TOUHON   1TUU

(2)  KONINTODOKE  JYURI  SYOMEISYO  1TUU

(3)  KEKKON  SYOMEISYO  (UTUSI)  1TUU

(4)  SYUSSEI  SYOMEISYO  (UTUSI)  1TUU

(5)  JYOKI  (1)~(4)  MADENI  JYUNZURU  BUNSYO  TEKIGI

 

扶養者の在留カード(在留カードとみなされる外国人登録証明書を含む。)又は旅券の写し 1通

 

5  FUYOSYANO  ZAIRYUKĀDO  (ZAIRYUKĀDOTO  MINASARERU  GAIOKUJIN  TOROKU  SYOMEISYOWO  FUKUMU.) MATAHA  RYOKENNO  UTUSI  1TUU

 

扶養者の職業及び収入を証する文書
(1) 扶養者が収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行っている場合

6  FUYOSYANO  SYOKUGYO  OYOBI  SYUNYUWO  SYOSURU  BUNSYO

(1)  FUYOSYAGA  SYUNYUWO  TOMONAU  JIGYOWO  UNEISURU  KATUDO  MATAHA  HOSYUWO  UKERU  KATUDOWO  OKONATTEIRU  BAAI

 

a. 在職証明書又は営業許可書の写し等 1通
※扶養者の職業がわかる証明書を提出してください。
b. 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通

 

a.  ZAISYOKU  SYOMEISYO  MATAHA  EIGYO  KYOKASYONO  UTUSITO  1TUU

※FUYOSYANO  SYOKUGYOGA  WAKARU  SYOMEISYOWO  TEISYUTU  SITEKUDSASAI.

b.  JYUMINZEINO  KAZEI (MATAHA  HIKAZEI) SYOUMEISYO  OYOBI  NOZEI  SYOMEISYO (1NENKANNO  SOSYOTOKU  OYOBI  NOZEI  JYOKYOGA  KISAI  SARETAMONO)   KAKU1TUU

 

 

※  1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。
※ 1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方でかまいません。
※ 入国後間もない場合や転居等により,お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は,最寄りの地方入国管理官署にお問い合わせ下さい。

 

 

※  1GATU1NITI  GENZAI  OSUMAINO  SIKUCYOSONNO  KUYAKUSYO・SIYAKUSYO・YAKUBA  KARA  HAKKOSAREMASU.

※  1NENKANNO  SOSYOTOKU  OYOBI  NOZEI  JYOKYO (ZEIKINWO  OSAMETE  IRUKADOKA) NO  RYOHOGA  KISAISARETEIRU  SYOMEISYODEAREBA,  IZUREKA  IPPOUDE  KAMAIMASEN.

※  NYUKOKUGO  MAMONAI  BAAIYA  TENKYOTONIYORI,  OSUMAINO  KUYAKUSYO・SIYAKUSYO・YAKUBAKARA  HAKKOSARENAI  BAAIHA,  MOYORINO  TIHO  NYUKOKU  KANRI  KANSYONI  OTOIAWASE  KUDASAI.

 

 

(2) 扶養者が上記(1)以外の活動を行っている場合a. 扶養者名義の預金残高証明書又は給付金額及び給付期間を明示した奨学金給付に関する証明書 適宜
b. 上記aに準ずるもので,申請人の生活費用を支弁することができることを証するもの 適宜

 

(2)  FUYOSYAGA  JYOKI (1) IGAINO  KATUDOWO  OKONATTEIRU  BAAI  a. FUYOSYAMEIGINO  YOKINZANDAKASYOMEISYO  MATAHA   KYUFUKINGAKU  OYOBI  KYUFUKIKANWO  MEIJISITA  SYOGAKUKINKYUFUNI  KANSURU  SYOMEISYO  TEKIGI b.  JYOKI a NIJYUNZURUMONODE,  SINSEININNO  SEIKATUHIYOWO  SIBENSURU  KOTOGADEKIRU  KOTOWO  SYOSURUMON  TEKIGI

 

身分を証する文書(身分証明書等) 提示

7 MIBUNWO  SYOSURU  BUNSYO (MIBUNSYOMEISYOTO)     TEIJI

 

※上記7については,代理人,申請取次者若しくは法定代理人が申請を提出する場合において,申請を提出することができる方かどうかを確認させていただくために必要となるものです。
※※※このほか,申請いただいた後に,当局における審査の過程において,上記以外の資料を求める場合もありますので,あらかじめ,ご承知おき願います。※※※

 

※JYOKI7NITUITEHA,  DAIRININ, SINSEITORITUGISYA  MOSIKUHA  HOTEI  DAIRININGA  SINSEIWO  TEISYUTUSRU  BAAINIOITE,  SINSEIWO  TEISYUTU  SRUKOTOGA  DEKIRUKATAGKA  DOUKAWO  KAKUNINSASETE  ITADAKUTAMENI  HITUYUOTONARU  MONODESU.

※※※KNOHOKA,  SINSEIITADAITA  ATONI,  TOKYOKUNI  OKERU  SINSANO  KATEINIOITE,  JYOKIIGAINO  SIRYOWO   MOTOMERU  BAAIMO  ARIMASUNODE,  ARAKAJIME,  GOSYOTIOKI  NEGAIMASU.※※※

 

 

在外・在日外国人の方へ

 1. 日本語検定2021年第1回

  日本語検定2021年第1回

 2. 生活便利情報

  生活便利情報

 3. 生活全般の支援~仕事探し、住まい探し

  生活全般の支援~仕事探し、住まい探し

 4. 仕送りがしたい

  仕送りがしたい

 5. 入国から定住・永住・帰国までのお役立ち

  入国から定住・永住・帰国までのお役立ち

 6. 教育・就職の支援

  教育・就職の支援

 7. 家族を呼びたい

  家族を呼びたい

 8. 「在外・在日外国人の方へ」

  「在外・在日外国人の方へ」

  WBSの一員として誇りをもち、日本社会で成長していく

 9. 法律相談

  法律相談

 10. 仕送りがしたい

  仕送りがしたい

  生活費を切り詰めて、節約をして、苦労して貯めたお金ですから、仕送りするために余計な費用がかかるのはもったいないですね。

 11. 家族を呼びたい

  家族を呼びたい

  日本における生活が安定してきたら、家族を日本に呼びたい、という方もいると思います。

 12. 法律相談・紛争解決

  法律相談・紛争解決

  日本で生活する全ての人は、日本人も外国人も日本の法律に従わなければなりません。

 13. 生活便利情報

  生活便利情報

  仕事、住まい、日用品の買い物からさまざまな生活情報を入手するにはスマホが絶対必要になります。

 14. 生活全般の支援~仕事探し、住まい探し

  生活全般の支援~仕事探し、住まい探し

  外国人の方が日本で生活しようとすれば、まず仕事、そして住まいをどうするか。。。

 15. 教育・就職の支援

  教育・就職の支援

  WBSは人材のプロフェッショナルです 人材派遣・職業紹介事業

 16. 入国から定住・永住・帰国までのお役立ち

  入国から定住・永住・帰国までのお役立ち

  入国して日本社会の一員として生活できるようになるまでの様々な手続きについて

 17. 日本で生活する外国人のワンストップサービス

  日本で生活する外国人のワンストップサービス

  あなたの来日を支援するとともに、WBSを通じて日本文化に触れて交流してください。

WBS株式会社英語サイト

WBS株式会社中国語サイト